18/11/14

בקשות שהוגשו במסגרת הקול הקורא מטעם משרד החינוך למכללות האקדמיות לחינוך להציע תוכניות לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) עם התמחות בהוראת מקצועות הליבה למורים מהמגזר החרדי בשנה"ל תשע"ה

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
1. בהמשך לסקירה שהוצגה בנושא, לאשר את הפעלתן של תוכניות לימודי השלמה למורים חרדים שהוגשו במסגרת הקול הקורא שבנדון לתשע"ה, ונמצאו ברשימה שהעביר משרד החינוך ביום 3.11.2014 כלהלן:
• תוכנית לימודים לתואר B.Ed. במתמטיקה במסלול היסודי של סמינר הקיבוצים (במסגרת מח"ר).
• תוכנית לימודים לתואר B.Ed. בספרות והבעה במסלול היסודי של סמינר הקיבוצים (במסגרת מח"ר).
• תוכנית לימודים לתואר B.Ed. בגיל הרך במסלול הגן של סמינר הקיבוצים (במסגרת מח"ר)
• תוכנית לימודים לתואר B.Ed. במתמטיקה במסלול היסודי של מכללת אורנים (בקמפוס המכללה)
• תוכנית לימודים לתואר B.A. עם תעודת הוראה בלשון עברית במסלול היסודי של מכללת אורנים (בקמפוס המכללה)
• תוכנית לימודים לתוארB.Ed. באנגלית למסלול היסודי ולמסלול העל-יסודי של מכללת דוד ילין (בקמפוס המכללה).
• תוכנית לימודים לתואר .B.Ed באנגלית למסלול היסודי של מכללת לוינסקי (בקמפוס המכללה).
• תוכנית לימודים לתואר B.Ed. במדעים למסלול היסודי של מכללת לוינסקי (בקמפוס המכללה).
• תוכנית לימודים לתואר B.Ed. באנגלית למסלול העל-יסודי של מכללת לוינסקי (בקמפוס המכללה).
• תוכנית לימודים לתואר B.Ed. במדעים למסלול העל-יסודי של מכללת לוינסקי (בקמפוס המכללה).
• תוכנית לימודים לתואר .B.Ed במתמטיקה במסלול היסודי של מכללת בית ברל (בקמפוס המכללה).
• תוכנית לימודים לתואר .B.Ed במתמטיקה במסלול העל-יסודי של מכללת בית ברל (בקמפוס המכללה).
2. בהתאם להתחייבויות שהוגשו, על המכללות להקפיד כי רמתם של לימודי המכינה, תוכניות הלימודים האקדמיות, התשתיות והסגל זהה לרמה בתוכנית הרגילה.
3. על המכללות לשים דגש על השלמת פערי הידע של הסטודנטים החרדים, על היקף הלימודים הנדרש במכינה ועל תנאי הקבלה לתוכניות אלה ועל תנאי הסיום והמעבר, ומשך הזמן הריאלי לעמידה בכלל הדרישות האקדמיות לקבלת התואר.
4. תוכניות הלימודים יתקיימו ע"פ ה"מתווה לקיומם של תוכניות לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) לגננות ומורים מוסמכים בכירים", אשר אומץ במל"ג בישיבתה ביום 18.11.14, וזאת כתנאי לסיום הלימודים בתוכנית. על המוסדות יהא להגיש למל"ג את התוכניות המתוקנות בהתאם למתווה עד סוף שנה"ל תשע"ה.