23/12/19

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לאישור רטרואקטיבי להקמת מבנה למדעי הרפואה

בישיבתה ביום 23.12.2019 דנה ות”ת דנה ות”ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לקבל אישור רטרואקטיבי להקים מבנה למדעי הרפואה.

לאחר שהובא לידיעת ות”ת כי האוניברסיטה החלה בבניית המבנה טרם שהפרוייקט נידון ואושר בות”ת, ולאחר שעיינה ות”ת בתגובת האוניברסיטה ובנימוקים החריגים שהועלו בפניה, החליטה ות”ת לדון בבקשה ולאשר את בניית הפרויקט בכפוף לתנאים דלהלן:

  1. הקמת מבנה למדעי הרפואה בהיקף של 8,134 מ”ר בעלות כוללת של כ-76 מיליוני ₪.
  2. מלוא מקורות המימון להקמת המבנה יהיו מתרומה שהאוניברסיטה קיבלה לטובת הפרויקט בהיקף של 20 מיליון $. לאור החשיפה התקציבית שקיימת בגלל שע”ח באחריות האוניברסיטה להעמיד מקורות מימון משלימים או לחילופין להקים חלק מהמבנה באופן מודולורי.
  3. באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השוטפות עבור תפעול ותחזוקה של המבנה למדעי הרפואה בהיקף של כ-1.5 מיליוני ₪.
  4. לאור החלטת ות”ת מיום 1.5.08, והואיל והמוסד מבקש השתתפות ות”ת בבינוי במסגרת תכנית הבינוי הרב שנתית של המוסד, והמבנה מדעי הרפואה שהוחל בבינויו טרם אישור ות”ת הינו חלק מתכנית זו, יופחת סך של 20% מגובה הנתח התקציבי הפנוי שעומד לרשות האוניברסיטה בחומש, כפי שנעשה במקרים דומים אשר החלו בבנייה ללא אישור ות”ת.
  5. מוצע כי ההפחתה תעמוד על 4 מיליוני ₪ מתוך נתח תקציבי בהיקף של 22 מיליוני ₪ שאושר לאוניברסיטה במסגרת התכנית מבוססת צרכים בחומש הנוכחי.
  6. כן חשוב להדגיש כי התמיכה של ות”ת בסך 22 מיליוני ₪ יועדה לטובת המבנה למדעי החברה וההייטק אשר אושר ביום 23.1.19. לאור זאת, באחריות האוניברסיטה למצוא מקורות מימון שיסגרו את הפער עבור הפרויקט של מבנה מדעי החברה וההייטק.
  7. על אוניברסיטת אריאל לדווח לצוות המקצועי בות”ת לגבי מקורות המימון המלאים עבור המבנה של מדעי החברה וההייטק.