10/02/15

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון להכיר בתואר הראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית, בהמשך להסמכה שניתנה לה על-ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 30.12.2014, ואת המלצת הסוקר שבדקת את הנושא, והחליטה להכיר בתואר ראשון בלימודי תקשורת (B.A) במתכונת דו-חוגית של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה (שאינה מוגבלת בזמן) שניתנה לה על-ידי מל"ג יו"ש. מכלול ההתכתבות בין הסוקר לבין האוניברסיטה הועבר לידיעת מל"ג יו"ש, והיא העבירה הסכמתה לשינויים שבוצעו בתוכנית.