14/02/17

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון להכרה בתארי פרופסור חבר שהיא מעניקה מכוח הסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית באשר לבקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון להכרה לפי סעיף 28א לחוק המל"ג בתארי פרופסור חבר שהיא מעניקה מכח הסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.  המועצה להשכלה גבוהה  החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולקבל את בקשת האוניברסיטה ולהכיר בתארי פרופסור חבר שמעניקה אוניברסיטת אריאל מכוח הסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.