11/09/13

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

בהתאם לחוות הדעת של אגפי ות"ת ולאור הליקויים בהסכם, עליהם הצביע נציג הלשכה המשפטית, מחליטה ות"ת  כי אישור פרסום וההרשמה לתוכנית לתואר ראשון בסיעוד, ככל שיינתן, יכנסו לתוקף רק לאחר הודעת הלשכה המשפטית, כי המוסד תיקן את ההתקשרות עם קופת חולים כללית, בהתאם לדרישות הות"ת.

יובהר בזאת כי כל עוד לא תוקן ההסכם לא תוכל  האוניברסיטה לפרסם ולרשום תלמידים לתכנית.