19/03/14

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני M.H.A. במינהל מערכות בריאות, עם וללא תזה

  1. תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ב- 19.2.14 בבקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני H.A במנהל מערכות בריאות עם וללא תיזה.
  2. בהמשך לדיון בתת הוועדה של ות"ת מחליטה ות"ת כי אין מניעה למתן אישור הרשמה ופרסום לתוכנית הלימודים לתואר שני H.A במנהל מערכות בריאות עם וללא תיזה, בהתאם למתווה החומש ומעבירה אותה להמשך דיון והחלטה במועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון.
  3. בהמשך לאמור בסעיף 2 לעיל מחליטה ות"ת להביא לידיעת המוסד כי בהגשת תכניות בעתיד,  יצטרך המוסד להראות את התבססות התוכנית הנ"ל והתכניות שאושרו למוסד לפתיחה בשנים הקודמות כגון תואר שני בכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית ותואר ראשון בקדם רפואה וביולוגיה מולקולרית.