16/11/21

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לשנות את שמות התוכניות הבאות ולהסמיכה להעניק תארים אלה:

  • שינוי שם תוכנית הלימודים מ"מדעי המחשב ומתמטיקה" (Sc.) ל-"מדעי המחשב" (B.Sc.)
  • שינוי שם תוכנית הלימודים מ-"מתמטיקה ומדעי המחשב" (Sc.) ל-"מתמטיקה" (B.Sc.)
  • פיצול תוכנית הלימודים לתואר השני (Sc.) "מתמטיקה יישומית ומדעי המחשב" לתואר שני (M.Sc.) ב"מדעי המחשב" ותואר שני (M.Sc.) ב"מתמטיקה יישומית"

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנוגע לבקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לשנות את שמות התוכניות במתמטיקה ומדעי המחשב ולפצלן, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' עמיהוד אמיר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר לאוניברסיטת אריאל בשומרון לשנות את שם תוכנית הלימודים מ-"מדעי המחשב ומתמטיקה" (Computer Science & Mathematics) (B.Sc.) ל-"מדעי המחשב" (Computer Science) (B.Sc.) ולהסמיכה להעניק תואר זה.
  3. לאשר לאוניברסיטת אריאל בשומרון לשנות את שם תוכנית הלימודים מ-"מתמטיקה ומדעי המחשב" ((Mathematics & Computer Science (B.Sc.) ל- "מתמטיקה" (B.Sc.) ולהסמיכה להעניק תואר זה.
  4. לאשר לאוניברסיטת אריאל בשומרון לפצל את תוכנית הלימודים לתואר השני (M.Sc.) "מתמטיקה יישומית ומדעי המחשב" (Applied Mathematics & Computer Science ) לשתי תוכניות לימודים: תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ב"מדעי המחשב" (Computer Science) ותוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ב"מתמטיקה יישומית" (Applied Mathematics) ולהסמיכה להעניק תארים אלה."