11/04/19

בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה (M.D.)

לאחר קבלת סקירה בנושא, ולאור תהליך הבדיקה המקצועי של בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תוכנית לימודים ארבע שנתית ברפואה, אשר התבצע ע"י ועדת הבדיקה המקצועית בראשותו של פרופ' ארנון אפק שמינתה מל"ג יו"ש, ולאחר שגם נתנה דעתה להחלטת הות"ת מיום 7.2.2019, מברכת המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019) על השלמת הליך האישור לפתיחת תוכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה (M.D.) באוניברסיטת אריאל שבשומרון.
המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי פתיחת בית ספר נוסף לרפואה באוניברסיטת אריאל מהווה מענה נכון ומיטבי לצורך הלאומי הדחוף בהגדלה משמעותית של מספר הסטודנטים לרפואה בישראל.
באשר לסוגיית השדות הקליניים – סוגייה זו קיבלה מענה בדו"ח ועדת הבדיקה המקצועית, בדו"ח מרום-הלפרין ובהחלטת מל"ג יו"ש, וניתן לומר כי מסקנותיהם של גורמים אלה עולות בקנה אחד עם עמדת משרד הבריאות, הרגולטור האחראי על הסוגיה, כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל המשרד, לפיה מדובר בסוגיה טכנית אשר יש וניתן להסדירה.
המל"ג מודה לוועדת אפק על כך שנענתה בחיוב לבקשת מל"ג יו"ש לשמש ועדת מעקב לתוכנית האמורה לאחר פתיחתה, ומבקשת ממנה לדווח לקראת אמצע שנה"ל השנייה על סוגיית השדות הקליניים, ועל אודות התקדמות התוכנית כולה לאחר שזו תיפתח הלכה למעשה.