16/10/18

בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הכרה לפי סעיף 28א לחוק המל"ג בתואר שני בעבודה סוציאלית עם תזה, בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה אשר קיימה מספר דיונים בבקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הכרה לפי סעיף 28א לחוק המל"ג בתואר שני בעבודה סוציאלית עם תזה בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש.  בהתאם לדרישות הסוקרת פרופ' זהבה סולומון, אשר בדקה את יישום הערות דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בלימודי עבודה סוציאלית, גויסו שני  אנשי סגל בכירים בתחום.  על כן,  המל"ג מחליטה להכיר לפי סעיף 28א לחוק המל"ג בתואר שני בעבודה סוציאלית עם תזה של אוניברסיטת אריאל, בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.