17/05/16

בקשת אוניברסיטת אריאל לשנות את סימול התואר בעו"ס – מתואר B.A. בעבודה סוציאלית לתואר B.S.W. בעבודה סוציאלית; מתואר M.A. בעבודה סוציאלית לתואר M.S.W. בעבודה סוציאלית (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש)

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת אריאל (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש) לשנות את סימול התואר בתוכניות הלימודים בעבודה סוציאלית – מתוארB.A. בעבודה סוציאלית לתוארB.S.W. בעבודה סוציאלית; מתוארM.A. בעבודה סוציאלית לתוארM.S.W. בעבודה סוציאלית.