31/05/16

בקשת אוניברסיטת אריאל לשנות את שם ההתמחות בפרט, ילד ומשפחה, במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית למגמה טיפולית בפרט, ילד ומשפחה (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש)

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת אריאל  (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש) לשנות את שם ההתמחות בפרט, ילד ומשפחה במסגרת תוכנית הלימודים לתואר השני בעו"ס למגמה טיפולית בפרט, ילד ומשפחה.