31/05/16

בקשת אוניברסיטת אריאל לשנות את שם התואר הראשון (B.A.) בישראל במזרח התיכון לתואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח תיכון (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש)

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת אריאל  (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש) לשנות את שם התואר B.A. ישראל במזה"ת לתואר B.A.  בלימודי מזרח תיכון.