17/05/16

בקשת אוניברסיטת אריאל לשנות את שם התואר B.A במינהל מערכות בריאות לתואר B.A. בניהול מערכות בריאות (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש)

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת אריאל  (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש) לשנות את שם התואר B.A. במינהל מערכות בריאות לתואר B.A. בניהול מערכות בריאות.