28/04/15

בקשת אוניברסיטת אריאל שבשומרון להאריך את ההכרה בתואר הראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת דו-חוגית, בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה  למדעי החברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח מיום 24.3.2015 , והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. להכיר בתואר הראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת דו-חוגית באוניברסיטת אריאל בשומרון, לתקופה שאיננה מוגבלת בזמן.