15/08/18

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לחידוש ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

בישיבתה ביום 15.8.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת בן גוריון בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, ממליצה ות"ת למל"ג כדלקמן:

  1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת בן גוריון עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים. ההחרגה לעניין חברי הסנאט מאושרת.
  2. להאריך לאוניברסיטת בן גוריון את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.
  3. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת בן גוריון תידרש לעמוד בהן.