29/04/15

בקשת אוניברסיטת בן -גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית

תשע"ה/56 – החלטה:

  1. בישיבתה ביום 29.4.15 החליטה ות"ת לאמץ את המלצת תת הועדה של ות"ת לבקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (A.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית .
  2. אישור פתיחת שנה"ל תותנה בהוספת איש סגל שלישי לתוכנית, בכפוף לאישור יח' שכר ותנאי העסקה.
  3. אין מניעה מבחינה תקציבית ותכנונית, להמליץ למל"ג לאשר את הבקשה.

 

תוצאות הצבעה:

בעד – 5

נגד – 1

אין נמנעים

ההחלטה אושרה