16/09/14

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקבלת "אוטונומיה" (הסמכה כללית מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בבקשת אוניברסיטת בן גוריון לקבלת "אוטונומיה" (הסמכה כללית מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני.
  2. המל"ג קובעת כי בקשת אוניברסיטת בן גוריון לקבלת "אוטונומיה" עומדת בתנאי האישור לקבלת "אוטונומיה".
  3. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להעניק לאוניברסיטת בן גוריון אישור "אוטונומיה" (הסמכה כללית מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני, כפוף לתנאים במתווה "האוטונומיה", וקצוב לתקופת הזמן של 3 שנים (עד ספטמבר 2017).