14/07/15

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקבל אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה , והחליטה כלהלן:

בישיבתה ביום 14.7.2015 דנה ועדת המשנה המשותפת לרוח וחברה בערעור אוניברסיטת בן גוריון בנגב על המלצת תת-ועדת המשנה מיום 30.6.2015 בדבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית. לאור העובדה כי האוניברסיטה לא עמדה בדרישת הסוקרים בדבר גיוס שני אנשי סגל נוספים לתוכנית לקראת שנה"ל תשע"ו, ועדת המשנה סבורה כי תוכנית הלימודים האמורה עדיין אינה בשלה להיפתח. על כן, המליצה תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 30.6.2015 למל"ג, לפיה אין לאשר לאוניברסיטת בן-גוריון לפתוח את תוכנית הלימודים הנדונה בשנה"ל תשע"ו, וזאת עד לעמידת האוניברסיטה בהתחייבויותיה לגבי גיוס סגל לתוכנית, עומדת בעינה, והיא חזרה על ההמלצה מיום 30.6.2015.

בעקבות מידע חדש שהתקבל לאחר קבלת החלטת המל"ג מיום 19.5.2015 בדבר מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A..) בתקשורת במתכונת דו-חוגית, קיימה תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה דיון נוסף בנושא, והיא המליצה למל"ג לשנות את החלטתה מיום 19.5.2015 בנושא כלהלן.

להלן החלטת המל"ג:

  1. לאור העובדה כי שני חברי סגל שהאוניברסיטה התחייבה לקלוט לטובת התוכנית (מתוך שלושה) לא נקלטו אליה בסופו של דבר, ומכיוון שחוות דעתם הסופית של הסוקרים הוגשה בהסתמך על התחייבות האוניברסיטה לקלוט חברי סגל אלה, והחלטת המל"ג מיום 19.5.2015 בדבר מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית התבססה על חוות דעת זו, ממליצה תת-ועדת המשנה למל"ג שלא לאשר לאוניברסיטת בן-גוריון לפתוח את תוכנית הלימודים הנדונה בשנה"ל תשע"ו, וזאת עד לעמידת האוניברסיטה בהתחייבויותיה לגבי גיוס סגל לתוכנית.
  2. עמידת האוניברסיטה בהתחייבויות שצוינו בסעיף 1 לעיל תהיה לכל המאוחר בתוך שנה מתאריך קבלת החלטת המל"ג בנושא.