19/05/15

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקבל אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.5.2015 והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר תואר ראשון (B.A) בתקשורת במתכונת דו-חוגית ולרשום אליה תלמידים.
  3. בהתאם להמלצת הסוקרים וכן להמלצת ות"ת מיום 29.4.2015, אישור פתיחת התוכנית בשנה"ל תשע"ו בפועל מותנה בהוספת איש סגל שלישי לתוכנית, בכפוף לאישור הסוקרים ויחידת שכר ותנאי העסקה.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי פתיחתה בפועל של תוכנית הלימודים לתואר ראשון בתקשורת דו-חוגית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב טעונה אישור המועצה להשכלה גבוהה, וכי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בתקשורת במתכונת דו-חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים המתקיימת באוניברסיטה, בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. לבקש מצוות הסוקרים להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו ותשע"ז). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.