01/07/14

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר בוגר B.A. ב"אמנות חזותית: תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה" במתכונת דו- חוגית ובמתכונת מסלול ראשי

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת בן-גוריון לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר בוגר B.A. ב"אמנות חזותית: תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה" במתכונת דו-חוגית ובמתכונת מחלקה ראשית עם חטיבה.
  2. המוסד יעמוד בהחלטות מל"ג לגבי ההגדרות והתכנים של מבנה תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית, כמפורט בהחלטת מל"ג מס' 763/12 מיום 10.6.2014 בעניין "הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית".
  3. המומחה שבדק את התוכנית בשלב אישור הפתיחה מתבקש ללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  4. לקראת שלב ההסמכה, תגיש אוניברסיטת בן-גוריון דו"ח התקדמות אשר יועבר לבחינתו של המומחה. המומחה יגיש למועצה להשכלה גובהה חוות דעתו בדבר הסמכת אוניברסיטת בן-גוריון להעניק תואר בוגר B.A. ב"אמנות חזותית: תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה" במתכונותיה, הכל בהתאם להחלטות מל"ג בנושא זה.