19/10/21

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי במכון ערבה

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, הכרה והסמכה. לאור חוות הדעת של אגפי ות"ת/מל"ג, ובהתבסס על החלטת ות"ת לפיה אין מניעה, במישור התכנוני והתקציבי, לאשר את בקשת אוניברסיטת בן גוריון לקיים לימודים (מקבץ קורסים בנושאי סביבה וקיימות) מחוץ לקמפוס הראשי, במכון הערבה ללימודי הסביבה שבקיבוץ קטורה, היא מחליטה לאשר את הבקשה מהנימוקים שלהלן:

1. בהתאם לנתוני האוניברסיטה, הצהרותיה והתחייבויותיה, הבקשה עומדת בקריטריונים הרלוונטיים הקבועים בהחלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בעניין לימודים מחוץ לקמפוס:

א.      לאוניברסיטה קיימת הכרה קבועה מאת המל"ג.

ב.      הלימודים המוצעים אינם פוגעים באיתנות הפיננסית של המוסד.

ג.       על פי הצהרת המוסד מובטח כי האיכות האקדמית של הלימודים המתקיימים מחוץ לקמפוס הראשי אינה נופלת ברמתה מזו של הלימודים המתקיימים בקמפוס הראשי.

ד.      קיימת קרבה גיאוגרפית לסביבה מחקרית ייחודית או התנסות מעשית בתשתית ייחודית מרוחקת.

2. לאחר בחינת הבקשה, בהתבסס על חוות הדעת של אגפי ות"ת כאמור ועל החלטת ות"ת בנושא מיום 2.9.2021, ולאור השיקולים המפורטים בסעיף א'7 להחלטת המל"ג מיום 19.3.2019, ובכלל זה היקף הלימודים המצומצם יחסית מחוץ לקמפוס והעובדה כי לא צפויה פגיעה במוסדות אחרים באזור, מחליטה המל"ג לאשר את בקשת אוניברסיטת בן-גוריון לקיים קורסים אקדמיים בהיקף של עד 30 נ"ז מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד, במכון הערבה ללימודי סביבה, אשר בקיבוץ קטורה שבערבה.