06/03/18

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון להארכת כהונתה של נשיאת האוניברסיטה פרופ' רבקה כרמי

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 6.2.2018 בנושא בקשת יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לאפשר באופן חריג  את הארכת כהונתה של נשיאת האוניברסיטה פרופ' רבקה כרמי ב- 7 חודשים נוספים (מחודש מאי 2018 – מועד סיום כהונתה – ועד סוף שנת 2018). ועדת המשנה שמעה את נציגי אוניברסיטת בן גוריון (יו"ר הוועד המנהל והיועצת המשפטית של האוניברסיטה) , בחנה את המסמכים שהובאו בפניה וכן את מכלול השיקולים והאיזונים, לרבות התחייבות יו"ר הוועד המנהל לסיום התהליך במלואו עד למועד האמור.  המל"ג החליטה כלהלן:

  1. לראות בחומרה את התנהלות האוניברסיטה, אשר אישרה את הארכת הכהונה של נשיאת האוניברסיטה בניגוד להחלטות מל"ג והנחיותיה, המתירות תקופה מקסימלית של 12 שנות כהונה לנשיא במוסד להשכלה גבוהה. על האוניברסיטה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי והתאגידי, כולל ההגבלה על משך כהונת הנשיא.
  2. לרשום בפניה את התחייבות האוניברסיטה לתקן ללא כל דיחוי את התקנון התאגידי והאקדמי, כך שיעמדו בהחלטות המל"ג, בפרט לעניין תקופת כהונת נשיא, ולהעבירם לאישור ות"ת-מל"ג בתוך 3 חודשים.
  3. לאור הנסיבות החריגות והקשיים שהציגו נציגי האוניברסיטה בהתייחס לעבודת ועדת האיתור למשרת הנשיא שמינה המוסד, וכן לאור פרישתו המתוכננת של רקטור האוניברסיטה בחודש אוגוסט 2018, וכדי לאפשר לאוניברסיטה להשלים את הליך האיתור והמינוי של נשיא/ה חדש/ה, מחליטה המל"ג לקבל את בקשת האוניברסיטה להאריך את משך כהונתה של הנשיאה הנוכחית, פרופ' רבקה כרמי, עד סוף חודש דצמבר 2018.
  4. בסוף חודש אפריל 2018 תדווח האוניברסיטה למל"ג אודות ההתקדמות בתהליך לאיתור של נשיא/ה.
  5. לא יאושרו הארכות נוספת מעבר לאמור.