02/09/21

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי במכון ערבה

בישיבתה ביום 2.9.2021 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון לקיים לימודים (מקבץ קורסים בנושאי סביבה וקיימות) מחוץ לקמפוס הראשי, במכון הערבה ללימודי הסביבה שבקיבוץ קטורה,  ולאור חוות הדעת של אגפי ות"ת/מל"ג, היא מחליטה כי אין מניעה לאשר את הבקשה, במישור התכנוני והתקציבי, מהנימוקים שלהלן:

  1. בהתאם לנתוני האוניברסיטה, הצהרותיה והתחייבויותיה, הבקשה עומדת בקריטריונים הרלוונטיים הקבועים בהחלטת המל"ג מיום 19.3.19 בעניין לימודים מחוץ לקמפוס:
  • לאוניברסיטה קיימת הכרה קבועה מאת המל"ג.
  • הלימודים המוצעים אינם פוגעים באיתנות הפיננסית של המוסד.
  • על פי הצהרת המוסד מובטח כי האיכות האקדמית של הלימודים המתקיימים מחוץ לקמפוס הראשי אינה נופלת ברמתה מזו של הלימודים המתקיימים בקמפוס הראשי.
  • קיימת קרבה גיאוגרפית לסביבה מחקרית ייחודית או התנסות מעשית בתשתית ייחודית מרוחקת.
  1. לאחר בחינת הבקשה וחוות הדעת, ולאור השיקולים המפורטים בסעיף א'7 להחלטת המל"ג מיום 19.3.19, ובכלל זה היקף הלימודים המצומצם יחסית מחוץ לקמפוס והעובדה כי לא צפויה פגיעה במוסדות אחרים באזור, סבורה ות"ת כי אין מניעה לאשר את בקשת אוניברסיטת בן-גוריון לקיים קורסים אקדמיים בהיקף של עד 30 נ"ז מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד, במכון הערבה ללימודי סביבה, אשר בקיבוץ קטורה שבערבה.