10/07/19

בקשת אוניברסיטת בן גוריון לקלוט סטודנטים ישראלים לתוכנית הבינלאומית ברפואה (M.D)

בישיבתה ביום 10.7.19 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון לקיים תכנית לימודים ארבע שנתית (M.D) מתוקצבת ברפואה בשפה האנגלית לסטודנטים ישראליים, והיא מחליטה, כי לאור חוות הדעת התקציבית ושכר סגל, ולאור החלטת ות"ת ומל"ג התכנונית בדבר הצורך הלאומי בהגדלת מספר הסטודנטים הישראלים לרפואה ומדיניות עידוד הבין-לאומיות בהשכלה הגבוהה, ובהתייחס לנסיבות הייחודיות שהעלתה האוניברסיטה בעניין הצורך הדחוף לפתיחת שנת הלימודים, אין מניעה תכנונית ותקציבית להמליץ למל"ג לאשר לאוניברסיטת בן גוריון לפתוח את שנת הלימודים המתחילה ביולי 2019 בתכנית הלימודים המתוקצבת הארבע שנתית (M.D) ברפואה בשפה האנגלית, זאת בהתבסס על התכנית לסטודנטים בין-לאומיים הקיימת (M.D), בהיקף ובהתניות אשר יפורטו להלן והמהוות תנאי לאישור זה:

1. בשלב זה ועל אף שהאוניברסיטה טרם העבירה את מלוא החומרים הנדרשים לצורך בדיקת הבקשה, ניתן האישור, באופן חריג, רק לפתיחת שנה א' של תכנית הלימודים (יולי 2019), זאת לאור הנסיבות הייחודיות שהעלתה האוניברסיטה בדבר לוחות הזמנים לתחילת תכנית הלימודים הבין-לאומית לתואר M.D ברפואה, אשר הסטודנטים בתכנית המבוקשת עתידים ללמוד עימם.
2. בהסתמך על חוות דעתו האקדמית של סגן יו"ר המל"ג, לפיה ההיקף של מקצועות הליבה הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה בתכנית הלימודים הבין-לאומית לתואר M.D ברפואה שמקיימת האוניברסיטה, משביע רצון ומבטיח רמה אקדמית נאותה וכן דומה למקובל בבתי ספר לרפואה בתכניות הארבע שנתיות לסטודנטים ישראלים, ניתן האישור לפתיחת שנה זו. במהלך שנת הלימודים הראשונה על המוסד לערוך בפועל את התיקונים והתאמות שידרשו לרבות פירוט מקומות ההכשרה.
3. לטובת המשך הפעלת התכנית מעבר לקליטת מחזור אחד של סטודנטים, תיבחן התכנית המבוקשת בפרוצדורה המקובלת, לרבות מינוי סוקר/ים לבדיקתה והמוסד יערוך את מלוא התיקונים שיידרשו.
4. החלטה זו תכנס לתוקף בכפוף ולאחר קבלת התחייבות האוניברסיטה לערוך את כל התיקונים שידרשו מל"ג וות"ת בהתאם להמלצות הסוקר/ים (ככל שיהיו כאלה).
5. בהתאם לחוות הדעת התקציבית, ובהתבסס על מצבה הפיננסי והתנהלותה האחראית של האוניברסיטה, והבהרותיה כי בכוונתה לוודא איזון תקציבי של התכנית באמצעות שילוב חלק מהלימודים של הסטודנטים הזרים עם תכנית זו, תוכל האוניברסיטה, בהתאם לבקשתה, לקלוט עד עשרה סטודנטים ישראלים בשנת הלימודים הקרובה. במהלך השנה, תיבדק התכנית תקציבית באופן פרטני ומדוקדק ותובא לאישור ות"ת לצורך המשך קיומה.
6. על המוסד להמציא רשת בטחון להבטחת סיום לימודיהם של הסטודנטים שייקלטו בשנה זו, במסגרת התכנית השש שנתית שלו, ככל שמסיבה כלשהי לא יאושר המשך לימודיהם. על המוסד להחתים את הסטודנטים כי ידוע להם על רשת הביטחון וכי האישור שניתן בשלב זה, הוא רק לשנה זו.
7. על המוסד להסדיר את הדיווח על הסטודנטים הישראלים שילמדו בתוכנית הבינלאומית לרפואה החל משנה"ל תש"פ מול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובתיאום עם אגף התכנון בות"ת, וזאת על מנת שהאוניברסיטה תתוקצב בגין סטודנטים אלה כמקובל.