16/07/15

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לאישור הגשת בקשה לקיים תוכנית בלימודים רב-תחומיים בפלטפורמה החרדית בירושלים

ות"ת מאמצת את המלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, ומחליטה כדלקמן:

  1. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחה בפלטפורמה החרדית בירושלים (המכללה החרדית) תוכנית A רב-תחומי במדעי החברה. אישור זה נועד לקדם את המתווה המתגבש להעברת האחריות המלאה על הפלטפורמה החרדית בירושלים לאוניברסיטת בר-אילן, בפרט לאור החשש ליציבותה התקציבית של הפלטפורמה. כמו כן, תוכנית זו תחליף תוכנית דומה של אוניברסיטת בר-אילן (החוג המשולב במדעי החברה) שפעלה במכללה החרדית עד לפני שנים אחדות.
  2. אם התוכנית תאושר לפתיחה במל"ג, האישור יינתן לתקופה זמנית של שנה ובכפוף להתקדמות תהליך להעברת האחריות המלאה על הפלטפורמה החרדית בירושלים לאוניברסיטת בר-אילן. כמו כן, מאחר שפתיחת תוכניות רב-תחומיות אינה בעדיפות גבוהה עבור המגזר החרדי, מספר התלמידים שיתקבלו לתוכנית זו לא יעלה 100 במחזור (נשים וגברים).

 

 * * * *

תוצאות הצבעה:

בעד – 5

נמנע – 1

אין מתנגדים

ההחלטה התקבלה