11/12/18

בקשת אוניברסיטת בר-אילן להארכת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת אוניברסיטת בר-אילן להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.

לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת בר אילן בהחלטת המל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחה ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, ולאור החלטות ות"ת וועדת המשנה למדיניות אקדמית בנושא, מחליטה מל"ג כדלקמן:

  1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת בר-אילן עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישור האקדמי (כולל הערכת איכות) והמשפטי – בכפוף לתנאי נלווה לביצוע התיקונים הנדרשים בתקנון התאגידי בתוך שנה כמפורט בחוות הדעת המשפטית ולהאריך לאוניברסיטת בר-אילן את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג האמורה, דהיינו עד מרץ 2023.
  2. באשר למישור התקציבי, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.11.2018 ולהחלטת מל"ג מהיום, הואיל וקיים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית של האוניברסיטה, ויש לעקוב אחר השפעתן של תוכניות חדשות על התקציב השוטף של האוניברסיטה, יישום ה"אוטונומיה" יהיה בכפוף לכך שהמוסד יעביר את הנספחים התקציביים של כל התוכניות (כמקובל בתואר ראשון) טרם פתיחתן, ובמידת הצורך הן תובאנה לות"ת. במהלך התוכנית הרב שנתית הנוכחית יבחן הצוות המקצועי את הנושא מעת לעת ויעדכן את החלטתו בהתאם לתוצאות הבחינה.
  3. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד.
  4. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת בר-אילן תידרש לעמוד בהן.