27/10/15

בקשת אוניברסיטת בר-אילן להפעיל במסגרת המח"ר שתי תוכניות לימודים לתואר ראשון: בפסיכולוגיה וסוציולוגיה; בכלכלה

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן להפעיל במסגרת המח"ר שתי תוכניות לימודים לתואר ראשון: בפסיכולוגיה; בכלכלה.
  2. לאחר שנה ממועד אישור ההפעלה תיבדקנה כל אחת מהתוכניות לקראת המשך אישור הפעלתן. בסה"כ יתקיימו לפחות שתי נקודות בדיקה של סוקר, בדיקה ראשונה לאחר שנה מפתיחת כל אחת מהתוכניות ובדיקה שניה עם תום המחזור הראשון להפעלתן.
  3. בכפוף לתוצאות הבדיקה לקראת המשך אישור ההפעלה, אישור ההפעלה ניתן לשלוש שנים (עד אוקטובר 2018).