04/07/18

בקשת אוניברסיטת בר-אילן להקים בניין למדעי המחשב

בישיבתה ביום 4.7.2018 הוצגה בפני  ות"ת בקשת אוניברסיטת בר אילן להקים מבנה אקדמיה למדעי המחשב בשני שלבים

ות"ת החליטה  לאשר את שלב א' בבקשה כמפורט להלן:

 1. בנייה בשטח של 6,325 מ"ר ברוטו, מתוך כך לפחות 1,600 מ"ר בנייה יהיו ברמת גמר ויאפשרו פעילות אקדמית של מעבדות מחקר, שאר המבנה יבנה ברמת מעטפת. העלות הכוללת עבור שלב א' מוערכת בכ-53.4 מיליון ₪.
 2. השתתפות ות"ת בסך של 14 מיליוני ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו והינה בכפוף לתנאים הבאים:
  • מימון יתרת הבנייה בסך כולל של 39.4 מיליוני ₪ כמפורט להלן:
   • תרומת קרן אלכסנדר בסך כ-28.9 מיליון ₪.
   • תרומת שקד בסך 6 מיליון ₪.
   • תרומת קרן אוסטרלית בסך כ-2.7 מיליון ₪.
   • תרומות אנונימיות בסך של כ-1.8 מיליון ₪.
  • עם קבלת תוצאות המכרז תדווח אוניברסיטת בר-אילן  לצוות המקצועי בות"ת אם השתנו העלויות מהאומדן הראשוני וככל שיידרש תפעל האוניברסיטה  לצמצם את עלויות הבינוי של שלב א' כדי להישאר במסגרת התקציבית בהתאם למקורות שהתקבלו בפועל.  
  • באחריות אוניברסיטת בר אילן לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין החדש שנאמדות בכ-1.8 מיליון ₪ מתקציבה השוטף, תוך שמירה על איזון תקציבי.