28/11/18

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לחידוש ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

בישיבתה ביום 28.11.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני.

לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת בר אילן בהחלטת המל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, ממליצה ות"ת למל"ג כדלקמן:
1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת בר אילן עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישור האקדמי (כולל הערכת איכות) והמשפטי, בכפוף לביצוע התיקונים הנדרשים בתקנון התאגידי בתוך שנה כמפורט בחוות הדעת המשפטית ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.11.2018.
2. באשר למישור התקציבי, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.11.2018, מאחר שיש לעקוב אחר השפעתן של תכניות חדשות על התקציב השוטף של האוניברסיטה, יישום ה"אוטונומיה" יהיה בכפוף לכך שהמוסד יעביר לאישור הצוות המקצועי בות"ת את הנספחים התקציביים של התכניות טרם פתיחתן. במהלך התכנית הרב שנתית הנוכחית יבחן הצוות המקצועי את הנושא מעת לעת ויעדכן את החלטתו בהתאם לתוצאות הבחינה.
3. לאור האמור ובכפוף להחלטת מל"ג, ככל שתתקבל, בדבר האפשרות למתן "אוטונומיה" חלקית, מחליטה מל"ג להעניק לאוניברסיטת בר אילן הסמכה כללית ("אוטונומיה") חלקית לפתיחה ולהענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני, אשר תהא כפופה לאמור בסעיף 2. תנאי נלווה להחלטה הוא ביצוע התיקונים הנדרשים בתקנון התאגידי בתוך שנה כמפורט בחוות הדעת המשפטית ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.11.2018.
4. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד.
5. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת בר אילן תידרש לעמוד בהן.