08/04/14

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני M.Sc. עם תזה במדעי הרפואה בפקולטה לרפואה בצפת

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. על בסיס חוות הדעת החיובית של הסוקרים שבדקו את התוכנית, לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולאשר לאוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני Sc. עם תזה במדעי הרפואה, בפקולטה לרפואה בצפת.
  2. לקראת שלב ההסמכה, תועבר התוכנית אל שני סוקרים שיבדקו אותה ויחוו דעתם למל"ג אם לתת לאוניברסיטת בר-אילן הסמכה להעניק תואר שני Sc. עם תזה במדעי הרפואה, למסיימיה.