19/03/14

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני M.Sc. עם תזה במדעי הרפואה, בפקולטה לרפואה בצפת

  1. תת הוועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 19.2.14 בבקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני S.C. עם תזה במדעי הרפואה, בפקולטה לרפואה בצפת.
  2. על בסיס חוות הדעת החיובית של הסוקרים שבדקו את התוכנית ולאור חוות דעת אגף התקצוב ויחידת שכר והיקף העסקת סגל בות"ת, מחליטה ות"ת להעביר את הבקשה לדיון במועצה להשכלה גבוהה וממליצה למל"ג לאשר את הבקשה.