25/12/13

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון B.A. בניהול הטכנולוגיה

1. בישיבתה ביום 4.12.2013, דנה תת-הוועדה של ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בניהול הטכנולוגיה.
2. לאור חוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת האגף לתנאי העסקה ושכר, ממליצה ות"ת למל"ג להסמיך את אוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר ראשון בניהול הטכנולוגיה.