12/11/13

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) באופטומטריה במסגרת תוכניות לימודים במח"ר

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה ופארה רפואי, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) באופטומטריה, במסגרת תוכניות לימודים במח"ר.
  2. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים, ועד לחודש אלול תשע"ה (ספטמבר 2015).
  3. לקראת תום אישור ההפעלה, תיבדק התוכנית לקראת המשך אישור הפעלתה.