03/03/15

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקבל "אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני באופן עצמאי

  1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 3.3.2015 בבקשת אוניברסיטת בר אילן לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.
  2. המועצה להשכלה גבוהה קובעת כי בקשת אוניברסיטת בר אילן לקבלת "אוטונומיה" עומדת בתנאי האישור לקבלת "אוטונומיה", על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013 (מתווה ה"אוטונומיה").
  3. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי (מיום 3.3.2015) ומחליטה להעניק לאוניברסיטת בר אילן אישור "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני, קצוב לתקופת הזמן של 3 שנים (עד מרץ 2018), וכפוף לתנאים המופיעים בסעיף ג. 1-18 וסעיף ד. 1-11, המופיעים בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013 (מתווה "האוטונומיה").
  4. החלטה זו של המועצה להשכלה גבוהה, להעניק לאוניברסיטת בר אילן אישור "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני, קצוב לתקופת הזמן של 3 שנים (עד מרץ 2018), מותנית באישור מליאת ות"ת.
  5. למען הסר ספק, יובהר כי, במסגרת פתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני על פי ה"אוטונומיה", על אוניברסיטת בר אילן לעמוד בכל ההחלטות הקונקרטיות והרוחביות של ות"ת מל"ג ומדיניותן בנושאים השונים.