14/02/17

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת חד-חוגית (במקום מתכונת ראשי/משני) – אישור סוקר

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה אודות בקשת אוניברסיטת בר אילן לקיים תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת חדחוגית (במקום תוכנית הלימודים שהתקיימה בעבר בבר-אילן במתכונת של חוג ראשי), והיא החליטה להעביר את בדיקת תוכנית הלימודים לפרופ' מאיר טייכמן מאוניברסיטת תל אביב.