10/02/15

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לשינוי שם תוכנית הלימודים לתואר שני ב"ניהול לוגיסטיקה" ל"ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה"

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 30.12.2014, והחליטה לאשר את שינוי שם תוכנית הלימודים לתואר שני "בניהול לוגיסטיקה" ל"ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה".