04/04/17

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לשנות את שם התוכנית לתואר שני (M.A.) "תוכניות לימודים והוראה" לתוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) "מדעי הלמידה וההוראה"

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 7.3.2017 ולאשר את בקשת  אוניברסיטת בר אילן לשנות את שם התוכנית לתואר שני (M.A.) "תוכניות לימודים והוראה" לתוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) "מדעי הלמידה וההוראה".