14/02/17

בקשת אוניברסיטת חיפה לאישור הגשת בקשה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד בפלטפורמה החרדית בבני ברק

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה  לאשר לאוניברסיטת חיפה להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד בפלטפורמה החרדית בבני ברק, מהנימוקים הבאים:

  1. תוכנית זו מעניקה תעודת הוראה של אוניברסיטת חיפה.
  2. תוכנית זו היא ייחודית בכל שהיא תוכנית מלאה להוראה (תלת שנתית), ולא תוכנית השלמה כפי שמתקיים במוסדות רבים.
  3. לאור היותה של אוניברסיטת חיפה המוסד המרכזי ובעל מספר התלמידים הגדול ביותר בפלטפורמה.