18/01/17

בקשת אוניברסיטת חיפה לאישור הגשת בקשה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד בפלטפורמה החרדית בבני ברק

בהתאם למדיניות בנוגע לפלטפורמה, מחליטה ות"ת לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי, ולהמליץ למל"ג לאשר לאוניברסיטת חיפה להגיש בקשה לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד בפלטפורמה החרדית בבני ברק, מהנימוקים הבאים:

  1. תוכנית זו מעניקה תעודת הוראה של אוניברסיטת חיפה.
  2. תוכנית זו היא ייחודית בכך שהיא תוכנית מלאה להוראה (ארבע שנתית), ולא תוכנית השלמה כפי שמתקיים במוסדות רבים.
  3. לאור היותה של אוניברסיטת חיפה המוסד המרכזי ובעל מספר התלמידים הגדול ביותר בפלטפורמה.