18/02/20

בקשת אוניברסיטת חיפה להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) בביולוגיה ימית (Marine Biology) לשפה האנגלית

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל מיום 18.2.2020  ובבקשת המוסד, והיא מחליטה לאור הנימוקים המפורטים במכתבו לאשר לאוניברסיטת חיפה להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) בביולוגיה ימית  (Marine Biology) לשפה האנגלית.