15/08/18

בקשת אוניברסיטת חיפה לחידוש ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

ות"ת דנה בישיבתה ביום 15.8.2018 בבקשת אוניברסיטת חיפה להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת חיפה בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, ממליצה ות"ת  למל"ג כדלקמן:

 

  1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת חיפה עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והתאגידיים, בכפוף לשינויים בתקנון התאגידי כמפורט בחוות הדעת המשפטית, כפי שהאוניברסיטה התחייבה לערוך.

 

  1. בכפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא האוניברסיטה ויו"ר הוועד המנהל לעריכת התיקונים בהתאם ללוח הזמנים עליו התחייב המוסד – להאריך לאוניברסיטת חיפה את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.

 

  1. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של התחייבויות המוסד.

 

  1. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת חיפה תידרש לעמוד בהן.