03/04/19

בקשת אוניברסיטת חיפה ללמד מחוץ לקמפוס בנמל חיפה

1. בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה ללמד מחוץ לקמפוס בנמל חיפה.
2. בהחלטת המל"ג מיום 29.5.18 אושרה עקרונית בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים במתחם הנמל מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד מהנימוקים שפורטו בהחלטה, זאת בכפוף להגשת פירוט אודות התוכניות שבכוונתה לפתוח, לרבות התייחסות לאופן התנהלות הלימודים והמשמעויות הכספיות כמפורט בהחלטה.
3. לאחר קבלת הפירוט המבוקש ע"י האוניברסיטה, התקבלה חוות דעת חיובית של אגף התקצוב והאגף לתכנון ומדיניות, בהתאם לאמור בהחלטה.
4. כמו כן, בהתייחס להחלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בנושא קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס, על פי המידע שנמסר מהאוניברסיטה אין כפילות בתכניות בין הקמפוס הראשי לקמפוס הנמל.
5. לאור האמור, ממליצה ות"ת למל"ג לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים במתחם הנמל מחוץ לקמפוס הראשי, בהתאם למפורט בבקשה ובהחלטה זו.