13/03/19

בקשת אוניברסיטת חיפה למשיכה מהיעודות הפנסיוניות – מסמך מס' 4468

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לעדכון המשכיה מהקרן היעודה לפנסיה.
לאור בקשת אוניברסיטת חיפה, ולאחר שבחנה את מצבה הפיננסי של אוניברסיטת חיפה וקיבלה את
מלוא המידע בנושא הפנסיה התקציבית של אוניברסיטת חיפה, מחליטה ות"ת כי הואיל ומטרת
השימוש ביעודה הינה עבור הבטחת הזכויות התקציביות של העובדים הפורשים, כי אין מניעה
תקציבית לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה להגדלת המשיכה מהקרן היעודה לפנסיה, כך שתעמוד
על 31.5 מיליון ₪ לשנה החל מתשע"ט, על מנת לכסות את התשלומים השוטפים של הפנסיה
התקציבית ובכדי לא לפגוע בתקציבה הרגיל של האוניברסיטה וזאת מהנימוקים הבאים:

  1. השימוש המבוקש ע"י האוניברסיטה ביעודה לפנסיה התקציבית שהוקמה בשיתוף עם ות"ת
    עומד בהלימה למטרותיה.
  2. ע"פ ההוצאה הצפויה בשנים הקרובות, ההערכה שקרן היעודה לפנסיה תישחק בטווח של
    5-7 שנים ולאחר מכן, האוניברסיטה לא תוכל למשוך מהקרן כספים.
    ות"ת מבקשת מהאוניברסיטה להציג תכנית כיצד היא תתמודד עם ההוצאות לפנסיה והתשלומים לעובדים לאחר מכן