25/04/18

בקשת אוניברסיטת חיפה לקבלת אישור לרכוש חלק ממבנה בבעלות עיריית חיפה לקמפוס במתחם הנמל

בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת ברכישת מבנה בעיר התחתית בחיפה (בניין מכללת כרמל לשעבר).

בהתאם להמלצת אגף תכנון במסמך 4271 (ראה החלטת ות"ת תשע"ח/101), מחליטה ות"ת לאשר את רכישת מבנה האקדמיה בקמפוס נמל חיפה ושיפוץ מבנה האקדמיה ברחוב פלמר 4 זאת בכפוף לתנאים דלהלן:

  1. העמדת מלוא מקורות המימון בסך של 37 מיליוני ₪ בהתאם להתחייבות האוניברסיטה.
  2. התחייבות האוניברסיטה למימון מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקה בסך של כמיליון ₪ בשנה.
  3. לאחר שיפורסמו הנחיות במודל פיתוח פיסי במהלך החומש הנוכחי האוניברסיטה תוכל להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט באופן רטרואקטיבי.