22/07/14

בקשת אוניברסיטת חיפה לקבל "אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני באופן עצמאי

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת אוניברסיטת חיפה לקבלת "אוטונומיה" (הסמכה כללית מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה קובעת כי בקשת אוניברסיטת חיפה לקבלת "אוטונומיה" עומדת בתנאי האישור לקבלת "אוטונומיה".
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, ומחליטה להעניק לאוניברסיטת חיפה אישור "אוטונומיה" (הסמכה כללי מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני, כפוף לתנאים במתווה "האוטונומיה", וקצוב לתקופת הזמן של שלוש שנים (עד יולי 2017.)