25/04/18

בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה

ביום 25.4.18 דנה ות”ת בבקשת אוניברסיטת חיפה, בהתאם למכתבה מיום 3.11.18, לקבל אישור לרכישת מבנה בעיר התחתית בחיפה ולקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה,  מחליטה הות”ת להמליץ למל”ג ,מבחינה תכנונית, לאשר עקרונית את קיום הלימודים מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד, וזאת מן הנימוקים הבאים:

  • אילוץ פיזי מוצדק / מוכח – זאת לאחר שנמצא כי קיים אילוץ פיזי מוצדק ומחסור בשטחי הוראה ומחקר בקמפוס הראשי של המוסד, וכי עלות בינוי בקמפוס הראשי גבוהה משמעותית מרכישת מבנה קיים וכי קיימת נחיצות למבנים כבר עתה. עוד, יודגש, כי מדובר בלימודים שיתקיימו באותה העיר ובמרחק קצר יחסית מהקמפוס הראשי.
  • תחומי לימוד מועדפים – לאור העובדה כי המוסד מבקש לפתוח במתחם הנמל תכניות לימוד בתחומי מדעי המחשב ומערכות מידע – תחומים אשר הוגדרו ע”י ות”ת כתחומים שיש בהם צורך לאומי מתוקף החלטת הממשלה 2292 מיום 15.1.2017 – וכן קיימת הצדקה לקיומם במתחם הנמל בחיפה, לאור החלטות הממשלה 145-147 מיום 28.6.2015 אשר הדגישו את הצורך בפיתוח אזורי של המטרופוליטניים הגדולים מחוץ לאזור גוש דן.

על האוניברסיטה להגיש בהתאם להנחיות ות”ת מל”ג פירוט אודות התוכניות שבכוונתה לפתוח, לרבות התייחסות לאופן התנהלות הלימודים כגון: כיצד תישמר הרמה האקדמית וכיצד ינוהל הקמפוס הלכה למעשה והמשמעויות הכספיות של הפעילות, ולקבל על כך אישור ות”ת ומל”ג.