11/04/19

בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת והחליטה כלהלן:
1. בהחלטת המל"ג מיום 29.5.2018 אושרה עקרונית בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים במתחם הנמל מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד מהנימוקים שפורטו בהחלטה, זאת בכפוף להגשת פירוט אודות התוכניות שבכוונתה לפתוח, לרבות התייחסות לאופן התנהלות הלימודים והמשמעויות הכספיות כמפורט בהחלטה.
2. לאחר קבלת הפירוט המבוקש ע"י האוניברסיטה, התקבלה חוות דעת חיובית של אגף התקצוב והאגף לתכנון ומדיניות, בהתאם לאמור בהחלטה.
3. כמו כן, בהתייחס להחלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בנושא קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס, על פי המידע שנמסר מהאוניברסיטה אין כפילות בתוכניות בין הקמפוס הראשי לקמפוס הנמל.
4. לאור האמור, מחליטה מל"ג לקבל את המלצת ות"ת מיום 3.4.2019 ולאשר את בקשת האוניברסיטה לקיים לימודים במתחם הנמל מחוץ לקמפוס הראשי, בהתאם למפורט בבקשה ובהחלטה זו.