20/05/20

בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר ראשון (B.A.) במדעי המדינה קורס חובלים בבסיס הדרכה של חיל הים בת-גלים

בישיבתה ביום 20.5.2020 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לקיים  חלק מתכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במדעי המדינה המיועדת לצוערי קורס חובלים, מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד בבסיס ההדרכה של חיל הים בת גלים, ולאור חוות הדעת של אגפי ות"ת/מל"ג, היא מחליטה כי אין מניעה לאשר את הבקשה, במישור התכנוני והתקציבי מהנימוקים המצטברים שלהלן:

1. בהתאם לנתוני האוניברסיטה, הצהרותיה והתחייבויותיה, הבקשה עומדת בקריטריונים המקדימים הקבועים בהחלטת המל"ג מיום 19.3.19 בעניין לימודים מחוץ לקמפוס:

א. בסיס ההדרכה של חיל הים נמצא בעיר חיפה, באותו מרחב עירוני של האוניברסיטה ובמרחק קטן מ-15 קילומטר מהקמפוס הראשי.

ב. לאוניברסיטה יש הכרה קבועה כמוסד להשכלה גבוהה.

ג. לימודים אלה לא ייפגעו באיתנות הפיננסית של המוסד.

ד. מונה צוות אקדמי למעקב ובקרה על הקורסים האקדמיים וכן ללימודי האנגלית.

2. לאחר בחינת הבקשה וחוות הדעת התכנונית לפיה אין מניעה לאשר בקשה זו, ולאור השיקולים המפורטים בסעיף א'7 להחלטת המל"ג מיום 19.3.19, ובכלל זה אופיו הייחודי של קורס החובלים ומתכונת הלימודים הנדרשת בו, היקף הלימודים המצומצם יחסית מחוץ לקמפוס, והעובדה כי לא צפויה פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד או במוסדות אחרים באזור חיפה (תחום מדעי המדינה נלמד רק באוניברסיטת חיפה), סבורה ות"ת כי אין מניעה לאשר את הבקשה.