28/07/15

בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במוסיקה במתכונת חד-חוגית (בנוסף למתכונת דו-חוגית שקיימת באוניברסיטה) – אישור שמות סוקרים

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה להעביר את הבקשה לבדיקה של שני סוקרים ולאשר את שמות הסוקרים לבדיקת הבקשה כלהלן:

  • פרופ' (אמריטוס) מירה זכאי – בית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' אדווין סרוסי – החוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית