31/05/16

בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים ושירותי אנוש למגזר החרדי במכללת בני ברק החרדית (לגברים/נשים)

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:
1. לאשר לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים ושירותי אנוש למגזר החרדי במכללת בני ברק החרדית.
2. לקראת שנה מיום קבלת ההחלטה תיבדק התוכנית על-ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.